C31.lv ir SIA “Cadence” (Reģ.Nr. 40103520245 , Cēsu iela 31 K-2, Rīga LV-1012, Latvija, Tālrunis: +371-66954080, e-pasts: info@c31.lv) piederošs tiešsaistes datortehnikas preču veikals, kurā gan reģistrējoties, gan viesa režīmā var iegādāties preces, izmantojot mājaslapā pieejamās formas, e-pastu vai kontakttālruni.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz C31.lv mājaslapu un C31.lv tiešsaistes veikalā veiktajiem preču pasūtījumiem. Ja no C31.lv mājaslapas atverat kādu ārēju saiti uz citu interneta vietni, lūdzam uzmanīgi pārliecināties par konkrētās ārējās vietnes privātuma politiku uz personas datu aizsardzību, pirms veicat kādu savu personas datu un paroļu ievadi.

Datu sniegšana un apstrāde pasūtījumu izpildei

Pasūtot preces vai izveidojot kontu preču pasūtījumiem, lietotājiem tiek prasīta pasūtījumu izpildei nepieciešami personas dati (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, preču piegādes adrese), kuru veikals C31.lv saņem no lietotājiem un apstrādā pasūtījumu izpildei. C31.lv nepieprasa un neapstrādā personas sensitīvos datus. Veikals C31.lv citos veidos neievāc un neapstrādā informāciju par lietotāju.

Personas dati tiek saņemti un apstrādāti tikai pasūtījumu izpildei, t.i., preču pasūtījumu noformēšanai, preču piegādei, rēķinu un grāmatvedībai nepieciešamo dokumentu noformēšanai, kā arī saziņai ar klientu, ja ir nepieciešams precizēt pasūtījuma izpildes detaļas, un preču garantijas nodrošināšanai.

Personas dati tiek prasīti un apstrādāti tikai tādā apjomā, lai sekmīgi varētu veikt preču pasūtījumu izpildi.

Veikala C31.lv tiešsaistes sistēma izmanto sesijas sīkdatnes, lai nodrošinātu sekmīgu mājaslapas darbību un pasūtījumu noformēšanu tiešsaistē. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu. C31.lv citur un citos veidos neizmanto un neapstrādā automātiski sistēmā saglabātās sesijas sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas saskaņā ar lietotāja pārlūka iestatījumiem vai veikala C31.lv tiešsaistes sistēmas automātisko darbību. Lietotājs pats var dzēst saglabātās sīkdatnes no savas ierīces.

Preču pasūtījumu izpildei lietotāja personas dati tiek saglabāti tik ilgi, lai pabeigtu pasūtījumu izpildi. Grāmatvedības dokumenti tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību.

Lietotāju piekļuve saviem personas datiem

Lietotājs, izmantojot savu reģistrēto kontu veikala C31.lv mājaslapā, pats var piekļūt un pārvaldīt savus personas datus, kurus tas ir sniedzis preču pasūtījuma izpildei, tai skaitā, lietotājam ir iespēja šo informāciju dzēst, dzēšot lietotāja kontu. Lietotājs pats ir atbildīgs par savu personas datu aizsardzību, ja lietotājs pats ir izpaudis sava C31.lv mājaslapā reģistrētā konta pieejas datus trešajām pusēm.

Lietotāji, kas veikuši preču pasūtījumus viesa režīmā, var saņemt informāciju par viņa saglabātiem personas datiem veikala C31.lv sistēmā, pieprasīt izmaiņu veikšanu vai dzēšanu, sazinoties uz e-pastu: sales@c31.lv . Šāda pieprasījuma gadījumā C31.lv sistēmas administrators ir tiesīgs pieprasīt, lai persona, kura pieprasa informāciju par saglabātiem personas datiem un izmaiņu veikšanu tajos, pierādītu savu identitāti, lai C31.lv sistēmas administrators pārliecinātos, ka prasītāja persona ir tā pati, kuras personas dati ir saglabāti.

Personas datu aizsardzības nodrošināšana

Ņemot vērā tehniskās iespējas, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, un lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam, veikala C31.lv sistēmā īstenoti atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi - personas datu minimizācija,  datu dzēšana pēc pasūtījuma izpildes pabeigšanas, reģistrētu lietotāju kontu aizsardzība ar paroli, sesiju sīkdatņu automātiska dzēšana no C31.lv sistēmas, nodrošināta piekļuve personas datiem tikai tām personām, kurām C31.lv ir tiesības apstrādāt un izpildīt preču pasūtījumus.

Personas datu aizsardzības normatīvi

Personīgā informācija tiek saņemta un apstrādāta, kā arī izpausta trešajām personām leģitīmā veidā, kā arī lietotājs var izmantot savas tiesības par fizisku personu aizsardzību saskaņā ar normatīviem - Regula “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem par Fizisko personu  datu aizsardzību.